Privacybeleid

Privacybeleid De Schrijverij 2018

De Schrijverij is een educatieve uitgeverij en ontwikkelt cursussen, lesmethodes en e-learning voor gebruik in het beroepsonderwijs, door particuliere opleiders en door organisaties voor zorg en veiligheid.

Uw privacy is belangrijk voor De Schrijverij. Wanneer u gebruik maakt van een van de producten van de Schrijverij, vertrouwt u ons met uw gegevens.

Deze informatie over ons Privacybeleid is bedoeld om u inzicht te geven in de gegevens die we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen, wat we ermee doen en wat uw rechten zijn.

Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via info@deschrijverij-nederland.nl

Privacybeleid

In ons Privacybeleid wordt uitgelegd:

 • Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen. Hoe we die gegevens gebruiken.
 • De periode waarin de gegevens worden opgeslagen.
 • De beveiliging van de gegevens.
 • De rechten en mogelijkheden die u hebt ten aanzien van uw gegevens die door de Schrijverij zijn verzameld.

Gegevens die we verzamelen

We verzamelen gegevens om met u te kunnen communiceren en/of u goede service te kunnen verlenen. Daarvoor vragen wij u om toestemming. Als u die niet geeft, verzamelen we géén gegevens van u.

Gegevens van organisaties waarmee wij zakelijke contacten hebben

De gegevens die wij verzamelen zijn gegevens die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gekenmerkt als ‘gewone’ persoonsgegevens:

 • uw naam
 • uw functie
 • de naam en het adres van de organisatie waarvoor u werkt
 • het telefoonnummer waaronder u te bereiken bent
 • het zakelijke e-mailadres waarmee we contact met u kunnen hebben.

Gegevens individuele gebruikers van e-learning

De gegevens die wij verzamelen zijn gegevens die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gekenmerkt als ‘gewone’ persoonsgegevens:

 • uw naam
 • het e-mailadres waarmee we contact met u kunnen hebben.

We verzamelen gegevens op de volgende manieren:

 • Gegevens die u aan ons levert.
 • Gegevens die we ontvangen op basis van uw gebruik van onze e-learning.

Hoe we gegevens gebruiken die we verzamelen

We gebruiken de gegevens die we verzamelen om:

 • contact te kunnen hebben en te onderhouden
 • de diensten te leveren die zijn ingekocht
 • problemen met levering en gebruik van de e-learning te kunnen oplossen
 • op onze website de door u aangeleverde evaluatiegegevens van een cursus te kunnen plaatsen. Voor het gebruik daarbij van uw naam en de naam van de organisatie waarvoor u werkt, wordt nog expliciet uw toestemming gevraagd.

Gegevens die we delen

We delen persoonlijke gegevens niet met organisaties en individuen buiten De Schrijverij behalve als we te goeder trouw van mening zijn dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is om:

 • te voldoen aan van toepassing zijnde wetgeving of uitvoerbare verzoeken van overheidsinstanties
 • de van toepassing zijnde gebruikersvoorwaarden af te dwingen, waaronder het onderzoeken van mogelijke schendingen
 • fraude en technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken
 • de rechten, eigendom of veiligheid van De Schrijverij, onze gebruikers of het publiek te beschermen, zoals vereist of toegestaan volgens de wet.

We kunnen niet-persoonlijk identificeerbare gegevens openbaar en met onze partners (zoals uitgevers, adverteerders of gekoppelde sites) delen. Bijvoorbeeld om trends te laten zien met betrekking tot het algemene gebruik van onze e-learning.

Als De Schrijverij betrokken wordt bij een fusie, overname of verkoop, blijven we de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens waarborgen en stellen we de betreffende gebruikers op de hoogte voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen of onderworpen aan een ander privacybeleid.

Beveiliging van gegevens

We streven ernaar uw gegevens die in ons bezit zijn te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging.

Daarvoor:

 • vragen wij uw toestemming om uw gegevens op te slaan
 • hebben we uw persoonlijke gegevens opgeslagen op een externe harde schijf met encryptie en die alleen toegankelijk is met een wachtwoord
 • hebben we de toegang tot uw persoonlijke gegevens beperkt tot enkele medewerkers van De Schrijverij die zijn onderworpen aan strenge vertrouwelijkheidsverplichtingen
 • controleren we regelmatig of we voldoen aan ons eigen Privacybeleid. We houden ons daarbij aan de regelgeving uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 • datalekken worden gedocumenteerd en zo snel mogelijk gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Vervolgens wordt onderzocht wat de oorzaak is van het datalek en wordt deze zo snel mogelijk verholpen

Klachten

Wanneer we een formele schriftelijke klacht ontvangen, nemen we contact op met de persoon die de klacht heeft ingediend om vervolgacties te bespreken. We werken samen met de betreffende regelgevende instanties en de Autoriteit Persoonsgegevens om klachten met betrekking tot persoonlijke gegevens te verhelpen die we niet rechtstreeks met de betrokkene kunnen oplossen.

Uw rechten

Recht op informatie
U hebt recht om op de hoogte te worden gesteld van onder andere het feit dat de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt. Voor de verwerking van uw persoonsgegevens vragen wij u daarom om toestemming.

Recht op inzage
Na uw toestemming om gegevens te verwerken, heeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens en inzage in bepaalde informatie, zoals de verwerkingsdoeleinden, de betrokken categorieën van persoonsgegevens en aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt.

Daarvoor heeft u de informatie uit dit Privacybeleid ter beschikking. Wanneer u de door ons opgeslagen persoonlijke gegevens wilt inzien, kunt u daarvoor een verzoek indienen via info@deschrijverij-nederland.nl. U krijgt dan binnen twee weken de door ons verwerkte persoonsgegevens van u per e-mail toegestuurd.

Recht op correctie
Wanneer u de door ons opgeslagen persoonlijke gegevens wilt corrigeren, kunt u daarvoor een verzoek indienen waarin u aangeeft welke gegevens moeten worden aangepast, aangevuld of verwijderd (via info@deschrijverij-nederland.nl). Wij zullen de correctie binnen twee weken uitvoeren en u daarover via e-mail berichten.

Recht op vergetelheid
U hebt recht op verwijdering van uw persoonlijke gegevens als:

de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt

 • u uw eerder gegeven toestemming voor het gebruik van persoonlijke gegevens intrekt (via info@deschrijverij-nederland.nl)
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking (via info@deschrijverij-nederland.nl)
 • de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt (via info@deschrijverij-nederland.nl
 • u jonger bent dan zestien jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via bijvoorbeeld een app of website

Recht op bezwaar
U hebt in bepaalde gevallen het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen. Een beperking van de verwerking houdt in dat de persoonsgegevens niet verwerkt en gewijzigd mogen worden. Via info@deschrijverij-nederland.nl

Recht op dataportabiliteit
U hebt het recht uw persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te verkrijgen. Dit recht geeft u de mogelijkheid om op een eenvoudige manier uw persoonsgegevens van de ene IT-omgeving naar de andere te verplaatsen, te kopiëren of door te sturen. Een verzoek daartoe kunt u indienen via info@deschrijverij-nederland.nl