Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van de Schrijverij:

Adres: Sportlaan 16,

Postcode/vestigingsplaats: 7576 WV Oldenzaal, Nederland.

1. Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en door de Schrijverij aangegane overeenkomsten over levering van diensten, werkzaamheden en producten.
 2. Waar in deze algemene voorwaarden over ‘koper’ wordt gesproken, wordt de natuurlijke – of rechtspersoon bedoeld, waarmee de Schrijverij een koop- of samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten, of de natuurlijke – of rechtspersoon die de opdracht gaf en voor wiens rekening diensten, werkzaamheden en/of producten worden geleverd.
 3. Waar in deze algemene voorwaarden over ‘levering’ wordt gesproken kan daaronder het verrichten van diensten en werkzaamheden en het leveren van producten worden verstaan.
 4. Van de bepalingen in deze algemene voorwaarden wordt alleen afgeweken wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Als ook de koper naar eigen algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing, tenzij de voorwaarden van de koper niet in strijd zijn met de algemene voorwaarden van de Schrijverij. Ook bij een andersluidend beding in de voorwaarden van de koper blijft de voorwaarde in artikel 1d van de Schrijverij van toepassing.

2. Offertes

 1. Al onze offertes en aanbiedingen moeten worden gezien als aanbiedingen aan de potentiële koper. Offertes, maar ook folders, brochures, meldingen op onze website en prijslijsten zijn onder voorbehoud opgesteld en binden ons niet; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 2. Wanneer een offerte leidt tot een order, kan de order pas als aanvaard worden beschouwd na schriftelijke bevestiging van de Schrijverij (de orderbevestiging).
 3. Van de door ons gedane offertes kunnen ontwerpen, tekeningen, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke en eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben, deel uitmaken. Dit alles blijft eigendom van de Schrijverij en moeten op verzoek van de Schrijverij worden teruggegeven en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Schrijverij niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven.
 4. Wij behouden ons ook de uit het intellectuele eigendom en het auteursrecht voortvloeiende rechten voor.

3. Overeenkomsten

 1. Er is sprake van een overeenkomst met de Schrijverij vanaf het moment waarop De Schrijverij de orderbevestiging heeft verzonden of wanneer De Schrijverij een bestelling via de website www.deschrijverij-nederland.nl of e-mail (info@deschrijverij-nederland.nl) heeft ontvangen.
 2. De koper is aan zijn order c.q. bestelling, in welke vorm dan ook aan de Schrijverij gegeven, gebonden gedurende een periode van 10 werkdagen na dagtekening van de order c.q. bestelling.
 3. Een verklaring van de koper binnen deze 10 werkdagen dat hij zijn order c.q. bestelling wenst te annuleren of te wijzigen, wordt niet geaccepteerd als de werkzaamheden hebben plaatsgevonden c.q. er een verzending van bestelde goederen heeft plaatsgevonden.
 4. Een verklaring van de koper binnen deze 10 werkdagen dat hij zijn order c.q. bestelling wenst te annuleren of te wijzigen, wordt geaccepteerd als de werkzaamheden nog niet hebben plaatsgevonden c.q. er nog geen verzending van bestelde goederen heeft plaatsgevonden. Kosten voortvloeiende uit de annulering of wijziging binnen 10 werkdagen van de van de order c.q. bestelling zijn voor rekening van de koper.
 5. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen, binden ons alleen als deze afspraken en/of toezeggingen door een formele vertegenwoordiger van de Schrijverij schriftelijk zijn bevestigd.
 6. Een overeenkomst kan onmiddellijk worden beëindigd als:
  * een van de partijen ernstig tekort schiet in het nakomen van de gemaakte afspraken
  * een van de partijen surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement wordt verklaard
  * een der partijen gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de continuïteit van de bedrijfsvoering van de andere partij in gevaar is.

4. Prijzen

 1. Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en – tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen – exclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten.
 2. Vermelde prijzen, zijn gebaseerd op kostenfactoren, zoals: fabrikantenprijzen, materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen en andere overheidsheffingen die golden op het moment dat de overeenkomst tot stand kwam.

5. Wijzigingen prijs en gebruiksvoorwaarden

 1. De Schrijverij mag deze Algemene voorwaarden en de prijzen aanpassen.
 2. De prijzen worden eenmaal per jaar, aan het begin van een kalenderjaar, gewijzigd met een percentage, gelijk aan het prijsindexcijfer CPI over het voorafgaande jaar, zoals gepubliceerd door het CBS.
 3. Naast deze indexering heeft de Schrijverij het recht om de prijzen met onmiddellijke ingang te wijzigen als de kostenfactoren daar aanleiding voor geven.
 4. Gewijzigde prijzen zijn niet van toepassing op een lopende licentieovereenkomst. Voor de licentienemer zijn gewijzigde prijzen van toepassing vanaf het moment dat een nieuwe licentieovereenkomst wordt aangegaan.

6. Aflevering- en leveringstermijnen

 1. De door ons opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van een levertermijn geven de koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om tegenprestaties op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.
 2. Een uitzondering op artikel 6a is van toepassing als de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de koper redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de overeenkomst in stand blijft. In dat geval is de koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, overigens zonder daarbij recht te hebben op een schadevergoeding.
 3. De door de Schrijverij opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen en alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben in ons bezit zijn.
 4. Tenzij de koper zelf voor transport zorgt, worden producten door ons verzonden op een volgens de Schrijverij gunstige manier, met door ons te kiezen expediteurs, voor rekening en risico van de koper.
 5. Als een koper vraagt om de levering van producten op een andere dan de gebruikelijke manier te laten plaatsvinden, dan kunnen de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening worden gebracht.
 6. Als de levering in gedeelten plaatsvindt, heeft de Schrijverij het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
 7. De koper moet de gekochte diensten en producten binnen de overeengekomen tijd afnemen. Als dit niet plaatsvindt, is de Schrijverij gerechtigd om op – naar onze keuze – op grond van artikel 6:60 van het Burgerlijk Wetboek te vorderen, dat de bevoegde rechter ons van onze verbintenis tot levering van de overeengekomen diensten en/of producten zal bevrijden of om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen.
 8. De koper is verplicht producten direct bij aflevering te inspecteren.
 9. Retourzendingen worden door de Schrijverij uitsluitend geaccepteerd na toestemming van de Schrijverij en als de producten onbeschadigd en in de originele verpakking met spoed worden teruggestuurd.
 10. Als de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren.
 11. Als de koper zoals hierboven omschreven in gebreke blijft, wordt ervan uitgegaan dat de producten zijn afgeleverd en zullen wij deze voor rekening en risico van de koper, tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten, opslaan.
 12. Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan producten die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 8 dagen na levering of binnen 8 dagen na factuurdatum aan de Schrijverij worden gemeld. Dit moet per aangetekende brief met daarin een duidelijke omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de betreffende zaken zijn gefactureerd.
 13. Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, moeten door de koper binnen 8 dagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan ons ter kennis worden gebracht op de wijze zoals vermeld in artikel 6l.
 14. Ieder vorderingsrecht van de koper op gebreken in door ons geleverde producten, vervalt als:
  * de gebreken niet binnen de in artikel 6l en 6m hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan de Schrijverij zijn gemeld
  * de koper de Schrijverij geen of onvoldoende medewerking verleent voor een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten
  * de koper de producten niet op de juiste wijze heeft behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of de producten heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door ons voorzien
  * de toepassing van het gebruik van de producten met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de koper wordt voortgezet
  * de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of, indien zo’n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 12 maanden sinds de levertijd is verstreken
  * in geschillen over de kwaliteit van de door ons geleverde zaken zal een door ons aangegeven te goeder naam bekend staand bureau een bindende uitspraak doen.

7. Betaling

 1. Betaling van facturen dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, door de koper zonder inhouding of korting binnen 30 dagen na de factuurdatum op de door de Schrijverij in de factuur aangegeven wijze plaats te vinden.
 2. Betaling vindt plaats in Euro.
 3. Iedere overschrijding van de betalingstermijn geeft de Schrijverij de bevoegdheid haar verplichtingen ten opzichte van de koper onmiddellijk en zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving op te schorten.
 4. Alle, door de Schrijverij gemaakte, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bij niet tijdige betaling door de koper, komen voor rekening van de koper.

8. Aansprakelijkheid

 1. De Schrijverij besteedt constante zorg aan de kwaliteit en de beschikbaarheid van de e learningsystemen en alle andere producten en diensten.
 2. De Schrijverij is niet aansprakelijk voor enige door de koper geleden of nog te lijden schade van welke aard of omvang dan ook, samenhangende met, of voortvloeiend uit de nakoming van de overeenkomst of het daarmee in gebreke blijven. Uitzonderingen hierop, is opzet of grove schuld aan de zijde van de Schrijverij of als partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. De Schrijverij is niet aansprakelijk voor enige door de koper of derden geleden schade die direct of indirect te wijten is aan onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid of achterstand in actualiteit van door de Schrijverij geleverde producten en diensten.
 4. De Schrijverij is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en verminderde goodwill.
 5. Indien er voor de Schrijverij enige aansprakelijkheid jegens de koper mocht blijken te rusten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van de factuur, exclusief BTW.
 6. Uitsluitend indien de garantieverplichtingen ten aanzien van door de Schrijverij geleverde zaken niet door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de koper naar de Schrijverij toe (garantie-) aanspraken doen gelden. De aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten. De Schrijverij heeft dan de keuze uit:
  * (kosteloos) herstel van gebreken
  * levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terugontvangst van de gebrekkige zaken c.q. onderdelen
  * terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de koper gezonden factuur met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voor zover de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige zaken betrekking hebben;
  * een in overleg met de koper te betalen schadeloosstelling in ander vorm dan hiervoor bedoeld.
 7. Indien de koper zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de producten reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting van de Schrijverij.

9. Overmacht

 1. Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van de Schrijverij kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht aan de zijde van de Schrijverij wordt ook verstaan: overmacht bij een van de toeleveranciers van de Schrijverij.
 2. Als de Schrijverij door overmacht de leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen, is de Schrijverij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. Ingeval van overmacht kan de koper de Schrijverij niet tot schadevergoeding aanspreken.

10. Intellectueel eigendom

 • Alle intellectuele eigendomsrechten op de door de Schrijverij uitgegeven werken, waaronder auteursrechten, merkrechten en databankrechten berusten bij de Schrijverij, haar toeleveranciers of bij de door de Schrijverij vertegenwoordigde auteurs.
 • Door de Schrijverij uitgegeven werken mogen niet op enigerlei wijze openbaar worden gemaakt of worden verveelvoudigd waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand.
 • Het is niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectueel eigendom van of uit door de Schrijverij uitgegeven werken te verwijderen of te wijzigen.

11. Geschillen

 1. In gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, wordt overleg gepleegd tussen de Schrijverij en de koper.
 2. Geschillen worden in onderling overleg tot een oplossing gebracht. Waar ze niet kunnen worden opgelost, zullen geschillen aan de rechter worden voorgelegd en naar Nederlands recht worden beoordeeld.
 3. Op de door de Schrijverij gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.